Σεισμικός έλεγχος κτιρίων

Σεισμική ενίσχυση κτιρίων

Ανακαινίσεις - μετατροπές κτιρίων

  • Δομική ενίσχυση
  • Ανακαίνιση αρχιτεκτονικών
  • Ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικής & υδραυλικής εγκατάστασης

Προσθήκες σε κτίρια

  • Δομική ενίσχυση
  • Ανακαίνιση αρχιτεκτονικών
  • Ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικής & υδραυλικής εγκατάστασης

Προαγοραστικός έλεγχος κτιρίων

  • Γρήγορος ή λεπτομερής σεισμικός έλεγχος
  • Γρήγορος ή λεπτομερής έλεγχος της καταστασης αρχιτεκτονικών & ενεργειακών στοιχείων
  • Γρήγορος ή λεπτομερής έλεγχος της ηλεκτρολογικής, μηχανολογικής & υδραυλικής εγκατάστασης

Συντήρηση - επισκευή κτιρίων

Επίλυση διαφορών που αφορούν κτίρια

Νέα κτίρια

Γεωτεχνικά έργα

Τεχνοοικονομικές μελέτες για επιχορήγηση

Εκτιμήσεις κτιρίων

Νομιμοποίηση κτιρίων